Avtalsvillkor To Use

Personuppgifter

För att vi ska kunna ge dig tillgång till vår tjänst behöver vi samla in och behandla vissa personuppgifter om dig.

To Use är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter som du lämnar hos oss som användare och vi värnar om att du ska känna dig trygg. Vi behöver samla in vissa personuppgifter från dig för att fullfölja avtal gentemot dig som kund. To Use lämnar inte ut personuppgifter till tredje part annat än vad som nämns nedan.
Vilka uppgifter sparas och med vilket syfte?

När du registrerar dig som användare hos To Use samlar vi in följande personuppgifter: Namn, adress, e-post, telefonnummer, ip-adress, byteshistorik och betalningsinformation.

När du besöker vår sida använder vi oss utav Cookies och samlar en viss information.
Vi använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan och vad de gör. I vissa fall använder vi cookies även för att komma ihåg inställningar som användaren gör.

 

Rättigheter
Du har alltid rätt att få utdrag av all information som vi har om dig och har även rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

Du har även rätt att bli glömd. Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om att det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse. (exempelvis enligt bokföringslagen)

För att bli användare på To Use marknadsplats och använda tjänsten måste du vara minst 18 år gammal.

Annonsering på To Use

Vid uppladdning av annons bör objekt synas så tydligt som möjligt med, förslagsvis, en vit bakgrund om inte själva objektet är vitt.
Med objekt avser en eller fler artiklar. I regel bör en annons innehålla en artikel. Om annonsen innehåller fler än en artikel måste artiklarna höra till samma underkategori. Exempel på sådana annonser kan tänkas vara en matgrupp med stolar och ett bord, ett hopplock av barnleksaker, barnkläder, en servis etc.
To Use förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder tjänsten i strid med Avtalsvillkoren, inklusive reglerna för annonsering.

Immateriella rättigheter

To Use innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsten. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsten. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna. Om inte annat anges är allt material To Use exklusiva egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från marknadsplatsen men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på marknadsplatsen utan föregående skriftliga tillstånd från To Use.
Användning av automatiserade tjänster såsom robotar, spindlar, indexering och liknande samt andra metoder för systematisk användning av innehållet på marknadsplatsen är inte tillåtet utan föregående skriftliga tillstånd från To Use.

Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

Marknadsföring
All marknadsföring ska enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (ett slags böter).

To Use förbehåller sig rätten att använda användarnas uppladdade bilder på artiklar i marknadsföringssyfte via To Use kanaler så som Facebook, Instagram etc.

För att vi ska kunna göra vår hemsida så relevant som möjligt delar vi dina personuppgifter med marknadsföringstjänster. Som tex, Google, Facebook och Instagram.

Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam via exempelvis e-mail eller SMS till fysiska personer om inte dessa har samtyckt till det på förhand. Det är också förbjudet att driva telefonförsäljning till personer som tydligt har motsatt sig detta.

Ansvar

To Use garanterar inte ständig, oavbruten eller säker tillgång till tjänsten. Driften av marknadsplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför To Use kontroll och To Use ställer inga garantier gällande marknadsplatsens funktion eller tillgänglighet. To Use kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av marknadsplatsen och dess innehåll.
Marknadsplatsen är huvudsakligen en plats för byteshandel.

Marknadsplatsen är således ett forum som låter användare annonsera och byta varor. To Use har ingen kontroll över och medverkar inte i bytestransaktionen mellan parterna.

Du ska inte anta att ett byte av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att objektet finns på marknadsplatsen. To Use ansvarar inte för det utannonserade objektet.

To Use ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Ångerrätt

När du köper tjänster via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att annonsera på To Use måste du dock frånsäga dig din ångerrätt eftersom To Use tjänst för annonsering innebär att du, genom att lägga in en annons, begär att tjänsten påbörjas omedelbart efter att du har betalat för den. Det innebär att du accepterar att ångerrätten upphör när tjänsten har fullgjorts. To Use tjänst anses fullgjord så snart din annons har publicerats.

Om det framkommer att objekt, vid leverans, inte alls stämmer överens med den beskrivna bilden i användares annonstext strider parten som har lurat den andre parten mot To Use Allmänna villkor. Parten som har förbrukat sitt plustecken på icke överensstämmande objekt får då tillbaka ett plustecken i sitt saldo. Parten som har lurats kommer därmed bli bortkopplad från marknaden då hen har brutit mot To Use Allmänna villkor och är inte välkommen tillbaka.

Så länge ingen annan användare har visat intresse samt godkänt ditt objekt som ”tagen”, får du när som helst ta bort din uppladdade annons på marknaden.

Förändringar i Tjänsterna

To Use kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsten eller ersätta Tjänsten med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig To Use rätten att avsluta din tillgång till Tjänsten, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress.

Ändringar i Avtalsvillkoren

To Use kan komma att ändra de här Avtalsvillkoren från en tid till annan. När vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsten och dessa Avtalsvillkor. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Regler för annonsering

För att du som användare ska få ladda upp en annons måste två krav på objekt uppfyllas: Objekt måste vara HEL och REN. Med hel och ren menar vi så hel och ren obejkt kan bli. Eftersom detta är en andrahandsmarknad syns det förmodligen på vissa objekt att de är använda så som t.ex. ett par skidor med lite repor i, en bärsele med ett litet hål i etc. Det handlar om sunt förnuft på To Use marknad så man som användare bör gå till sig själv och fråga: tycker jag att objekt är i ett bra skick för att vara med på marknaden? Så länge inte objektets typ av slitage förhindrar objektets funktion, anses den uppfylla kravet hel.

To Use gör inte anspråk på att nedan angiven information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på marknadsplatsen, är komplett eller uttömmande. Informationen är således i dessa avseenden endast exemplifierande. Du ansvarar själv som användare för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din annons.

Publiceringstid: To Use tjänst anses fullgjord när annonsen har godkänts och publicerats på marknaden. Vid uppladdning av objekt kommer du som användare få tre valmöjligheter vad gäller publiceringstid. Du får betala 15 kr för två veckor på marknaden, 20 kr för tre veckor på marknaden samt 25 kr för fyra veckor på marknaden. Efter den fjärde veckan på marknaden kommer annonsen tas bort automatiskt om inte användaren har blivit av med den. Detta gör vi för att minimera antalet inaktuella annonser på marknaden. Som användare har man givetvis alltid rätt till att ta bort en uppladdad annons om man ångrar sig och inte vill ha den publicerad längre.

Granskning och kontroll av annonser och användare: To Use förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot Avtalsvillkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot To Use principer och anda. To Use förbehåller sig rätten att ta bort i annonstext om texten bryter mot annonseringsregler, och annonsen efter ändringen kan publiceras.

Återbetalning: Om en annons nekas publicering får du inte tillbaka kostnaden för annonsen. Missbruk, manipulering eller användande av Tjänsterna i strid mot To Use regler ger inte rätt till återbetalning.
Inte ren marknadsföring: Det är endast tillåtet att annonsera om byte av objekt. Annonstexten ska användas till att beskriva objekt som erbjuds i annonsen. Övrig information, såsom beskrivning av en verksamhet eller annat tillåts ej i annonstexten.

Beskrivning: Annonsrubriken måste beskriva objektet, inga företagsnamn eller länkningar får förekomma. Inga onödiga tecken får användas i rubriken. Objekt måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar och är To Use egendom enligt vad som anges ovan.

E-post: Om du när du annonserar endast kan nås via telefon, skriv detta i annonstexten. E-postadressen är dock obligatorisk för att kunna annonsera ut ett objekt.

Ovederhäftiga/Orealistiska erbjudanden: To Use förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av annonser som enligt To Use bedömning är icke tillförlitliga eller orealistiska.

Kategorisering: Annonsen ska läggas i den kategori som bäst beskriver ditt objekt. Det är inte tillåtet att blanda artiklar inom olika kategorier i samma annons. Om objekt i annons innehåller fler än en artikel måste dessa artiklar tillhöra samma underkategori.

Regler för djur: Byte med djur får ej förekomma på To Use marknadsplats.

Piratkopior och förfalskningar: Det är inte tillåtet att annonsera piratkopior och förfalskningar av t.ex. märkesprodukter, CD/DVD, programkort eller dator/TV-spelsprogramvara. När laddar upp märkesprodukter i en annons måste du därför intyga att varan är original.

Otillåtna varor: To Use har restriktioner mot vissa typer av varor som inte får annonseras. Här följer några exempel på otillåtna varor:

• Djur
• Människor
• Produkter avsedda för förtäring (undantag för oöppnade barnmatsburkar)
• Hälso- eller skönhetspreparat( undantag för plomberade hårvård och hudvårdsprodukter samt plomberade sminkförpackningar)
• Osmakliga vapen
• Begagnade underkläder eller badkläder för vuxna
• Registreringspapper
• Parkeringstillstånd
• Pornografi och sexleksaker
• E-postadresser
• Medlemskap på hemsidor
• Telefonnummer (dock får abonnemang överlåtas i samband med telefonförsäljning)
• Egna radio- eller TV-inspelningar
• Stötande propaganda (samlarföremål är dock som regel tillåtet)
• Franchiseverksamheter (undantaget Blocket Jobb)
• Produkter för att låsa upp mobiltelefoner
• Replikor av vapen tillverkade efter 1896.
• Produkter som är avsedda för att undvika/försvåra uttagande av trängselskatt
• Laserpekare som överstiger 5 mW och samtliga laserpekare med grön laser
• Affärsöverlåtelser av företag eller verksamheter utanför Norden.

Stötande och kränkande innehåll: Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte och kan komma att polisanmälas. Vissa ålderdomliga benämningar på folkgrupper kan uppfattas som stötande och får inte användas. Bilder och filmer av kränkande karaktär tillåts inte.

Underkläder och badkläder: Bilder och filmer med människor eller verklighetstrogna modeller som visar underkläder eller baddräkter är inte tillåtet.

Tredjepartsinformation: När du lägger upp din annons kan To Use visa tilläggsinformation i anslutning till din annons. Sådan tilläggsinformation visas automatiskt och är baserad på den information som du som användare/annonsör lägger in, exempelvis kan kartinformation visas baserat på det postnummer du har angett och fordonsuppgifter kan visas upp med hjälp av det registreringsnummer som du har angett för föremålet som annonseras. Dessa tilläggsuppgifter hämtas från externa system som tillhandahålls av tredje part och To Use tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Du måste själv som annonsör kontrollera att dessa uppgifter är korrekta. Meddela gärna To Use om något inte stämmer.

Bilder och filmer: Bilder ska vara relevanta för varan du annonserar om och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listningsvyn.

Det är inte tillåtet att ta bilder från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen.

Logotyper: Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons (oavsett om logotypen är del av en bild eller film) utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras. Företagslogotyper får inte användas som bilder.

Force Majeur

Händelser såsom utanför To Use kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, ska hänföras till force majeure ,vilket innebär att To Use befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.